Schulter-Roentgen-klein

Kalkdepot bei der Tendinitis calcarea (Kalkschulter)